Роль та значення кафедри фітотерапії з курсом фармакогнозії в формуванні особистості лікаря

 Т.П.Гарник, Ф.А.Мітченко, Т.К.Шураєва, Л.Г.Дудченко, Б.Г.Скачко, Л.М.Арістов.

Кафедра фітотерапії з курсом фармакогнозії МІ УАНМ, м. Київ

         З метою втілення в життя державної політики щодо виконання Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 19.12.97 р. № 360 “Про внесення доповнень до переліку лікарських посад у закладах охорони здоров`я” кафедра фітотерапії з курсом фармакогнозії згідно затвердженого ЦМК МІ УАНМ навчального плану бере активну участь у підготовці з першого курсу лікаря з народної та нетрадиційної медицини.

     Програма підготовки по фітотерапії складається з польової виробничої практики, курсу фармакогнозії та двох семестрів вивчення фітотерапії студентами як медичного, так і стоматологічного факультетів.

     В перші роки викладання фітотерапіі в МІ УАНМ студенти спочатку приходили на кафедру на курс фармакогнозії, при успішному складанні диференційованого заліку проходили виробничу практику. В такому вигляді вивчення фармакогнозії носило переважно теоретичний характер не дивлячись на те, що на заняттях широко використовувались наглядні посібники – слайди, фотографії лікарських рослин, гербарні матеріали.

З метою вдосконалення учбового процесу виробнича практика з основ ботаніки з елементами фармакогнозії була перенесена і стала проводитись як введення в народну медицину після закінчення студентами 1 курсу, тобто до вивчення курсу фармакогнозії.

Виробнича практика складається з лекцій по профорієнтації, техніці безпеки при проходженні практики, особливостям заготовки ЛР, постановці цілей практики та шляхів їх досягнення. Практика проводиться переважно в польових умовах (ботанічні сади, Голосіївському лісопарку, ділянках КДУ, в Конча-Заспі). При несприятливих погодних умовах частково переноситься в Ботанічний музей, де представлені не тільки рідкісні види рослин, а й рослини різних регіонів України, країн СНГ, інших країн світу.

Практика проводиться щоденно по 6 годин. Безпосередньо при вивченні рослин в природніх умовах подається інформація не тільки про ботанічні особливості кожної рослини, умови її вирощування, заготівлі, зберігання ЛРС, але й її основні БАР, їх лікувальні властивості що дійшли до нас з давніх давен, висвічуючи культурні надбання українського народу.

Студенти на практиці є не пасивними спостерігачами, а активними її учасниками, готуючи гербарій та складаючи на кожну заготовлену рослину  реферати на основі отриманої впродовж практики інформації. Гербарій подається а реферати захищаються на заліку по закінченні виробничої практики. Крім того отримані знання по заготівлі ЛРС вони використовують при самостійній заготівлі невеликої кількості ЛРС, яку разом з гербарієм здають в кінці практики. Після закінчення виробничої практики, в процесі якої студенти пізнають ЛР в природних умовах, вивчення фармакогнозії носить більш предметний характер. Назви ЛР носять для них вже не абстрактну, а конкретну інформацію. Студенти стають спроможними орієнтуватись в схожих видах ЛР, відрізняти офіцінальні ЛР від неофіцінальних, розуміють як і чому використовуються ЛР при лікуванні.

Особливо допомогають в цьому знання, отримані на кафедрах біології, біохімії, фізіології, пропедевтики внутрішніх хвороб, фармакології та ін. Адже формування особистості лікаря є складний багатоступеневий процес. Він включає повсякденне спілкування викладачів різних напрямків гуманітарних, фундаментальних, клініко-біологічних та соціальних дисциплін, що містить класична форма підготовки майбутнього фахівця.

         З переосмисленням завдань сьогодення з`явилася потреба у перегляді підходів до виховання сучасного фахівця в галузі медицини. Поряд з класичною підготовкою студенти вивчають народну та нетрадиційну медицину не тільки українців, а й інших народів та їх надбань у медицині, оскільки народна медицина є тим плодоносним грунтом, на якому сформувалася сучасна медицина.

         Без історичних надбань не може існувати і розвиватися медицина, в основу якої були закладені природні фактори зцілення людини. Не може існувати дерево без коріння. Народна медицина потребує повсякденного вивчення, наукового обгрунтування її досягнень, що зумовлено соціально-економічними, стратегічними підходами до підготовки фахівця в галузі медицини.

         Це, насамперед, навчить як лікаря, так і пацієнта дбати про здоровий спосіб життя і “здоров`я над усе”, а у наступному вже займатись лікуванням патологічних проявів, як наслідку порушень взаємовідносин людини і оточуючого середовища.

         Студенти першого курсу, які мають підгрунтя підготовки із загально-освітніх дисциплін, отримують “вірус інфікованості” щодо природних засобів зцілення людини, які оточують нас під час проходження літньої виробничої практики з основ ботаніки з елементами фармакогнозії.

         Вивчення анатомо-морфологічної будови рослини, її фізіології та біохімії проходить в природних умовах. Практика включає, поряд з вивченням анатомо-морфологічних властивостей рослин, побут і культуру людей, які займалися вирощуванням, збиранням рослин, приготуванням перших ліків з них. Ось чому студенти зацікавлено відвідують під час практики музеї (ботанічний, історії медицини, аптеки-музею тощо).

         Виробнича практика у польових умовах піднімає рівень знань, духовно збагачує, фізично загартовує студентів та надихає до філософського ставлення до самого життя. Вона створює основи для подальшого більш поглибленого вивчення фармакогнозії студентами другого курсу, фармако-біологічних властивостей лікарських рослин, їх хімічного складу і застосування у науковій та народній медицині.

При вивченні фармакогнозії основна увага приділяється вивченню фармакологічної дії БАР ЛР, технології приготування раціональних лікарських форм з окремих лікарських рослин та зборів. Засвоєнню матеріала допомагають розроблені на кафедрі тестові завдання, таблиці, схеми, постійне поповнення гербарного та фотоматеріалу.

         Студенти Ш-1У курсу на заняттях з фітотерапії вивчають застосування лікарських рослин безпосередньо для лікування різних захворювань серцево-судинної, нервової, дихальної та інших систем. На стоматологічному факультеті більше уваги приділяється лікуванню патологічних процесів ротової порожнини, їх взаємозв¢язок з захворюваннями внутрішніх органів. Підвищує засвоєння знань та мотивацію до їх засвоєння використання ситуаційних завдань, тестів, клінічний розбір хворих. Методичне забезпечення занять на кафедрі фітотерапії з курсом фармакогнозії поліпшується щороку, що відображається на рівні знань та успішності студентів.

         Наслідком зростаючої зацікавленності вивчення фітотерапії є активна участь студентів у науковому гуртку з цього напрямку і у науково-практичних студентських конференціях, де секція з фітотерапії  є найбагаточисельною. Про це ж свідчить і чимала кількість публікацій студентів у провідних фахових виданнях. Зацікавленість студентів фітотерапією не закінчується здачею екзамена. Близько 10-15% студентів продовжують співпрацю з кафедрою до закінчення інституту, деякі – і після його закінчення.

Направленність студентських статей перші роки існування кафедри носила більше оглядовий характер. З часом стали містити все більше  прикладних аспектів. Допомогає цьому стратегічне положення кафедри та її співробітників, де часто густо пересікаються народний досвід та методи лікування з сучасними науковими надбаннями, допомагають цьому і постійні контакти з народними цілителями та студентами, в тому числі з тими, що використовують методи нетрадиційної медицини в повсякденному житті та лікувальній практиці.

На 6 курсі, після засвоєння студентами фундаментальних дисциплін (госпітальна терапія, хірургія тощо), коли студенти вже стали майже лікарями і добре орієнтуються в виникненні та перебігу захворювань є можливість більш предметно подати знання з фітотерапії. В цей час доцільно подати елективні курси з народних та нетрадиційних дисциплін. Кафедра може цей процес забезпечити.

Велика зацікавленність студентів на заняттях дією біологічно-активних домішок на організм людини свідчить, що значна їх кількість приймає участь в консультаційній роботі при аптеках, фітокабінетах по цих домішках, інших фітозасобах. Підігріває у них зацікавленність фітотерапією і все зростаюча кількість на ринку України препаратів, до складу яких включені лікарські рослини. Тим більш, що анотації до них часто носять досить обмежену кількість інформації.

Слід зауважити, що на кафедрі крім традиційних методів виховання студентів активно використовуються і дещо нетрадиційні. Зокрема з 199 р. видається журнал “Фітотерапія в Україні”, активними читачами та дописувачами якого є і студенти нашого інституту. Тираж поки що невеликий, але всі бажаючі можуть ознайомитись і придбати цей журнал. Зараз він проходить по етапам атестації його за вимогами ВАКу.

В 1997-98рр. Співробітники кафедри приймали участь в підготовці та проведенні телепередачі “Світ людей. Медицина”, де велась сторінка поради фітотерапевта. Загалом вийшло близько 30 передач. Таким чином вплив на формування особистості майбутнього лікаря продовжувався й з екрану телевізора.

Співробітники кафедри на протязі останніх років є активними дописувачами та консультантами в таких періодичних виданнях, як газети “Ваше здоров”я”, “Все о медицине”, “Урядовий курьер”, “Факти”, “Авто-профі” та ін.

В тісному співробітництві з кафедрами педіатричного профілю підготовлено та видано книгу “Якби мати знала: народні методи лікування дітей”, що вийшла у видавництвах “Здоров”я” та “Просвіта”. Знаходиться в типографії варіант книги російською мовою.

         Таким чином, прослідковується послідовне впровадження народної і нетрадиційної медицини у навчальний процес протягом усього періоду навчання студентів в МІ УАНМ. Навчальний план за 6 років навчання складається з приблизно 7000 годин, з них народна та нетрадиційна медицина охоплює більше 400. Цифра невелика, але дещо зростає за рахунок інтеграції з іншими кафедрами. Це має велике значення у формуванні особистості  майбутнього лікаря, який у своїй практичній діяльності буде застосовувати методи фітотерапії.  Для цього на кафедрі є всі умови.

Борис Скачко, врач, фитотерапевт, автор 20 книг и брошюр, более 200 статей по фитотерапии, здоровому образу жизни

Add comment


Security code
Refresh

Comments  

0 # вікуська 2009-02-10 20:40
:roll :roll :roll :roll :roll :roll :)
Reply | Reply with quote | Quote
0 # Доктор Борис Скачко 2009-02-11 13:29
Оригинальный комментарий на научную статью.
Reply | Reply with quote | Quote
0 # Oleg 2009-07-16 23:51
В 2006 г. закончил МИ УАНМ в Киеве. Очень много дала кафедра фитотерапии с курсом фармакогнозии. Интересно знать, существует ли еще? Кто там глава? Работают ли прежние спецы?
Reply | Reply with quote | Quote
0 # Неудавшийся студент 2009-07-17 15:32
не знаю :? по-моему, самая голимая кафедра во всем институте :( :(
Reply | Reply with quote | Quote
0 # Гарник Т.П. 2009-07-17 15:42
Молодой человек!
Выбирайте, пожалуйста, выражения. Я все-таки, известный врач, и член МОЗ, мне хамить \"противопоказано\"!
Reply | Reply with quote | Quote
0 # Доктор Борис Скачко 2009-07-17 17:43
Скажите, а долго Вы будете сам с собой общаться под разными именами? И порочить других людей? Это Вы из своей квартиры по Воле кабель гутарите, или друзей подставляете?
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ___ 2009-11-30 01:03
:cry
Reply | Reply with quote | Quote
0 # Алекс 2013-03-04 15:03
:grin
Reply | Reply with quote | Quote